Privacy policy

Ook wij dienen te voldoen aan de wet bescherming persoonsgegevens

Bent u bij ons onder behandeling, dan houdt de fysiotherapeut een persoonlijk patiëntendossier bij. Hierin staan alle, voor de behandeling belangrijke, medische en persoonlijke gegevens. Op de registratie van deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent dat het volgende is vastgelegd:

1. het doel van de registratie,
2. welke gegevens geregistreerd worden,
3. welke personen toegang hebben tot het dossier,
4. het recht van de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger om zijn dossier in te zien.


Elektronisch patiëntendossier

• Wij werken met een elektronisch patiëntendossier (EPD), Intramed. De toegang tot het EPD is aan restricties verbonden.
• Alleen gegevens die in relatie staan met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.
• Jij hebt het recht om je patiëntendossier in te zien. Ben je van mening dat er onjuiste gegevens in het dossier staan, dan kan er een verzoek ingediend worden deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.


Geheimhoudingsplicht patiëntgegevens

• Alle medewerkers die een behandelrelatie hebben met de patiënt mogen toegang hebben tot patiëntengegevens. Voor alle medewerkers geldt een geheimhoudingsplicht.
• Patiëntgegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat je zelf of je wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden wordt het dossier niet openbaar gemaakt.
• Het patiëntendossier wordt niet besproken in het bijzijn van andere patiënten of derden.
• In het kader van de behandeling kan het wenselijk zijn om met de huisarts of specialist te overleggen. Indien de behandeling plaatsvindt na verwijzing van de huisarts of specialist, dan is voor dit overleg geen toestemming van de patiënt nodig. Indien de behandeling plaatsvindt zonder verwijzing (directe toegankelijkheid) dan dient de fysiotherapeut je toestemming te vragen voor het overleg.
• Zijn de patiëntgegevens belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, dan mogen wij hiervan pas gebruikmaken na schriftelijke toestemming. De gegevens worden bij voorkeur in een geanonimiseerde vorm gebruikt.
• Na beëindiging van de behandeling blijft uw dossier digitaal aanwezig binnen het softwaresysteem Intramed.


Behandelruimtes

• Om uw privacy te waarborgen zijn onze behandelruimten afgesloten. De fysiotherapeuten hebben onderling afgesproken de behandelruimte alléén te betreden met toestemming van de behandeld fysiotherapeut.

Bent je van mening dat de wijze waarop met uw gegevens is omgegaan in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dan kan er gebruik gemaakt worden van de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).