Privacy policy

Wet bescherming persoonsgegevens

Bent u bij Fysiotherapie Manuele therapie van Breestraat onder behandeling, dan houdt uw fysiotherapeut een patiëntendossier van u bij. Hierin staan alle, voor de behandeling belangrijke, medische en persoonlijke gegevens. Op de registratie van deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent dat het volgende is vastgelegd:

1. het doel van de registratie,
2. welke gegevens geregistreerd worden,
3. welke personen toegang hebben tot het dossier,
4. het recht van de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger om zijn dossier in te zien.

Elektronisch patiëntendossier

• Wij werken met een elektronisch patiëntendossier (EPD), Intramed. De toegang tot het EPD is aan restricties verbonden.
• Alleen gegevens die in relatie staan met uw behandeling worden in uw dossier opgeslagen.
• U hebt het recht om uw patiëntendossier in te zien. Bent u van mening dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Geheimhoudingsplicht patiëntgegevens

• Alle medewerkers die een behandelrelatie hebben met de patiënt mogen toegang hebben tot patiëntengegevens. Voor alle medewerkers geldt een geheimhoudingsplicht.
• Uw patiëntgegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie. Uw gegevens worden pas vrijgegeven nadat u of uw wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden wordt het dossier niet openbaar gemaakt.
• Uw patiëntendossier wordt niet besproken in het bijzijn van andere patiënten of derden.
• In het kader van uw behandeling kan het wenselijk zijn om met uw huisarts of specialist te overleggen. Indien uw behandeling plaatsvindt na verwijzing van de huisarts of specialist, dan is voor dit overleg geen toestemming van de patiënt nodig. Indien uw behandeling plaatsvindt zonder verwijzing (directe toegankelijkheid) dan dient de fysiotherapeut u toestemming te vragen voor het overleg.
• Zijn uw patiëntgegevens belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, dan mogen wij hiervan pas gebruikmaken na uw schriftelijke toestemming. Uw gegevens worden bij voorkeur in een geanonimiseerde vorm gebruikt.
• Na beëindiging van uw behandeling blijft uw dossier digitaal aanwezig binnen het softwaresysteem Intramed.

Behandelruimtes

• Om uw privacy te waarborgen zijn onze behandelruimten afgesloten. De fysiotherapeuten hebben onderling afgesproken de behandelruimte alléén te betreden met toestemming van de behandeld fysiotherapeut.

Bent u van mening dat de wijze waarop met uw gegevens is omgegaan in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).